Általános információKártyaigénylésElfogadóhelyek listájaElfogadóhelyeknekHírek, Aktualitások
 

I.

Fogalom meghatározások:

(1)   Érvényesítési díj: a Kártya évenkénti, összesen három alkalommal történő érvényesítéséért a Kártyabirtokos által a Kártyatulajdonos részére fizetett, Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete által meghatározott mértékű díj.  


(2)    Karbantartó: A Kártyát üzemeltető informatikai rendszer javítását, karbantartását végző szervezet.


(3)    Kártya: Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete alapján kibocsátott elektronikus chippel ellátott, névvel és kártyaszámmal megszemélyesített kártya,


(4)    Kártyatulajdonos: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata


(5)   Kártyadíj: új Kártya igényléséért a Kártyabirtokos által a Kártyatulajdonos részére fizetett, Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete által meghatározott mértékű díj.  


(6)   Kártyabirtokos: Kaposváron állandó lakhellyel rendelkező 14. életévét betöltött személy, aki a Kártya igénylése iránt a Kártya tulajdonoshoz a Kártya Szabályzat szerint kérelmet nyújt be, kérelmét a Kártya tulajdonos elfogadja, és a Kártyát átveszi.


(7)   Kártyaigénylő: minden olyan személy, aki a Kártya igénylése iránt igénylő lapot nyújtott be, de még nem Kártyabirtokos.


(8)    Kártya előállító: Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés alapján a Kártya fizikai legyártását, megszemélyesítését végző cég.


(9)   Kedvezmény: A Kártyabirtokos által az Általános szerződési feltételek szerint igénybe vehető kedvezmények köre és mértéke.


(10)  KMJV köztisztviselő: Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselője, aki a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján az adatellenőrzést végzi.


(11)  Szolgáltató: Minden olyan szervezet, amely a Kártya tulajdonossal kötött szerződés alapján a Kártya felmutatása ellenében a Kártya birtokos részére a szerződésben általa vállalt kedvezmény(eke)t nyújtja.


(12)  Rendszergazda: A Kártyát üzemeltető informatikai rendszer felügyeletét végző személy. Feladatainak részletes leírását a Kártya Szabályzat alábbi pontjai, továbbá a Minőségbiztosítási Szabályzat tartalmazzák.


(13)  Rendszertelepítő: Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés alapján a Kaposvár Kártya bevezetését, a rendszer üzembe helyezését végző cég.


(14)  Tiltó lista: A központi szerver által kezelt, naponta frissített olyan adatbázis, ami a Kedvezmények igénybevételére a Kártyaszerződés alapján nem jogosult Kártyabirtokosok kártya adatait tartalmazza.


(15)  Panaszkezelési munkatárs: a panaszok kivizsgálását végző személy.2. A Kártyabirtokos nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, csak annak birtoklására, használatára jogosult, a Kártya továbbra is a Kártyatulajdonos tulajdonában marad.

 


II.


Általános információnyújtás:3. A Kártyával kapcsolatos általános információk elérhetők a Kártya honlapján (http://www.kaposvarkartya.hu/, http://www.kaposvarkártya.hu/, http://www.kaposvarcard.hu/), továbbá az Ügyfélszolgálat munkatársainál.


A Kártya honlapján (http://www.kaposvarkartya.hu/, http://www.kaposvarkártya.hu/, http://www.kaposvarcard.hu/) közzé kell tenni, továbbá a Tourinform-Kaposvár Irodában személyesen is megtekinthető:


-         A Kártya igényléséhez szükséges kérelem és nyilatkozat (a továbbiakban: igénylőlap)


-         Kártyával kapcsolatos díjtételek


-         A Kártya igényléséhez kapcsolódó általános szerződési feltételek.


-         Kártya szabályzat


-         Kártya által igénybe vehető kedvezmények köre és mértéke


-         Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeIII.


Kártyaszerződés létrejötte és megszűnése4. A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Kártyatulajdonos nevében a Tourinform-Kaposvár Iroda (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) Rendszergazdaként kijelölt munkatársa jogosult eljárni, nyilatkozatot tenni. A Kártyaszerződés az Igénylőlap Kártya tulajdonos által történő aláírása időpontjában lép jön létre, de a Kártya Kártyabirtokos általi átvételével lép hatályba.


5. Új Kártyát igényelni a Tourinform-Kaposvár Iroda (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) Rendszergazdaként kijelölt munkatársánál lehet az erre a célra kialakított igénylő lapon.


6. A kártyatulajdonos az Igénylőlap elfogadását, és a Kártyaszerződés megkötését megtagadhatja, ha az igénylő hamis adatokat szolgáltatott, illetve ha nem felel meg az 1. (6) pontban foglalt jogosultsági feltételeknek, illetve a Kártyadíjat nem fizeti meg.


7. A Kártyaszerződés megszűnik


o       írásba foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban


o       a Kártyabirtokos felmondása esetén, a 30 napos felmondási idő lejártával,


o       szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal a felmondás közlésekor.


o       a Kártyabirtokos halálával,


o       az 1.1. pontban foglalt jogosultsági feltételek megszűnésével.


o       ha az igénylőlap Kártyabirtokos általi aláírása és a hatályba lépés közötti időszakban történő adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott, illetve az 1.1. pontban foglalt jogosultság feltételei nem állnak fent.


o       ha a Kártyát a Kártyabirtokos három alkalommal megújította, és a Kártya érvényessége a harmadik megújítást követően lejár.


8. A Kártyaszerződés megszűnését követően


  • a Kártya nem használható, a Kártyabirtokos köteles azt 7 naptári napon belül visszaszolgáltatni a Kártya tulajdonos részére a Rendszergazdán keresztül.

  • a felek, a Kártyaszerződés megszűnésétől függetlenül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseiket

  • a Kártyabirtokos által megfizetett díj nem jár vissza.IV.


Kártya igénylése:
9. A Kártyát minden Kaposváron állandó lakhellyel rendelkező 14. életévét betöltött személy igényelheti. Kártyát igényelni személyesen a Tourinform-Kaposvár Iroda (7000 Kaposvár, Fő u. 8.) lehet. A Kártyaigénylés díjának mértékét Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2005 (III. 4.) számú rendelete tartalmazza, illetve a díjtételek a Kártya honlapján is megtekinthetők.


10. A Kártya igényléséhez a Kártyaigénylő az igénylőlapot egy példányban és a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot egy példányban aláírva, a személyazonosság és a lakhely igazolása mellett átadja a Rendszergazdának. A Kártyaigénylő a Kártyadíjat a Rendszergazdának fizeti meg.


11. A Kártyaigénylő a Kártyát a személyes adatainak személy adat- és lakcímnyilvántartásból való ellenőrzést követően, az igénylőlap benyújtásától számított 20 munkanapon belül személyesen veheti át a Tourinform-Irodában a Rendszergazdától.
V.


A Kártya használata:
12. A Kártyabirtokos a Kártya felhasználásával az alábbi kedvezmények igénybe vételére jogosult:Együd Árpád Művelődési Központ

(Szentjakabi Nyári Esték)

40 %

Városi Sportcsarnok

(Kaposvári KK Kft., Kaposvári Röplabda Sport Kft.)

(I. osztályú, nemzetközi, illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzések)

Jégcsarnok

(jegy)

100%

 

 

20%

Rákóczi Stadion

(hivatalos labdarugó mérkőzések)

10 %

Városi Fürdő

(Felnőtt és diák-nyugdíjas: belépő, délutáni jegy, úszó jegy, uszoda jegy, 7-14-30 alkalmas bérlet)

20 %

Csiky Gergely Színház

(bérlet)

10 %

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága

(szombati parkoló díj)

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(ingyenes internetezési lehetőség a belváros közterein egy órán keresztül az év minden napján)

100 %


13. A
kedvezmények csoportos jegy vásárlása esetén nem érvényesíthetőek, más kedvezményekkel össze nem vonhatóak.


14. A Csiky Gergely Színház esetében a szolgáltatást a Kaposvár Kártya és a megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.


15. A Kártya ingyenes parkolásra jogosít szombati napokon a Kaposvár Kártya emblémával megjelölt, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolók működéséről és igénybe vételük rendjéről szóló többször módosított 25/1999 (X.29.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi díjövezetben. A kedvezmény igénybevétele Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága által elkészített és kiadott, szombati napokra érvényes ingyenes parkolásra jogosító Kártyák használatával történik.


16. A Kártyabirtokos szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles tájékoztatni az Szolgáltató képviselőjét, hogy a Kaposvár Kártyával kedvezmény igénybevételére jogosult. A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az elfogadó helyen a szolgáltatás igénybevételét megelőzően felmutatni, illetve erre irányuló igény esetén a jogosultság megállapítása érdekében a Kártyát az elfogadó hely képviselőjének átadni, aki azt köteles a jogosultság megállapítását követően a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.   


17. Az elfogadó hely képviselője megtagadja a Kártya elfogadását, és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonja és biztonsági okokból érvényteleníti, amennyiben


a)      a Kártyát nem az arra jogosult személy használja


b)      a Kártyán és a vásárlás után készült bizonylaton szereplő aláírások feltűnő eltérést mutatnak, és a kártyafelhasználó által bemutatott személyi okmányokban szereplő név nem egyezik meg a Kártyán szereplő névvel.


c)      A Kártya az elfogadó hely POS termináljának jelzése alapján tiltó listán szerepel.


18. A Kártyabevonás ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.


19. A kártyaelfogadás megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kaposvár Kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül, más érvényes fizetőeszközzel kell kiegyenlítenie a vásárlás értékét, vagy elállhat a vásárlástól.


20. A kedvezménnyel érintett szolgáltatás a pénztártól való távozást követően nem váltható vissza.
VI.


Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése:
21. A Kártyabirtokos köteles a Kártyatulajdonos részére bejelenteni legkésőbb a bejelentés okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 15 napon belül, ha a Kártyát elveszítette, azt ellopták, a Kártya megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adataiban változás következett be. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel. A bejelentést írásban kell megtenni. A bejelentés telefonon is történhet, de a bejelentést 2 munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni.


22. A Rendszergazda a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltása, illetve adatváltozás esetén a módosulások átvezetése iránt. A Kártya elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új Kártyát igényelhet a IV. pontban foglaltak szerint. Amennyiben a Kártya megrongálódása rendeltetésszerű használat ellenére következett be, úgy a Kártyabirtokos új Kártya igénylése esetén díj fizetésére nem köteles.


23. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódás megállapítására a Rendszergazda jogosult külön vizsgálat alapján. Amennyiben a Rendszergazda megállapítja a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódást, úgy a Kártyadíj megfizetésére nem kerül sor, ellenkező esetben a Kártyabirtokos a Kártyát csak a Kártyadíj megfizetése ellenében veheti át.
VII.


Kártya bevonása:
24. A Kártya bevonására kerül sor a Kártya szerződés bármely okból történő megszűnése esetén továbbá, ha


a)      a Kártyát nem az arra jogosult személy használja


b)      a Kártyán és a vásárlás után készült bizonylaton szereplő aláírások feltűnő eltérést mutatnak, és a kártyahasználótól bekért személyi okmányokban szereplő név nem egyezik meg a Kártyán szereplő névvel.


c)      A Kártya - az elfogadó hely POS termináljának jelzése alapján - tiltó listán szerepel.


25. A bevonás alapjául szolgáló okokat az elfogadó hely képviselője személyesen észleli, vagy azt a kedvezmény igénybe vétele során a Szolgáltatónál elhelyezett, POS terminál a tranzakció során jelzi. Abban az esetben, ha a Kártyát arra jogosult személy kívánja felhasználni, de a Kártya érvényességi ideje lejárt, úgy a Szolgáltató képviselője felhívja a Kártyabirtokos figyelmét az érvényesség lejártára, de a Kártya bevonására nem kerül sor.


26. Érvénytelen kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.


27. A Kártya bevonásának tényéről és okáról a Szolgáltató képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, amely jegyzőkönyvbe a Kártyabirtokos az észrevételeit rögzítheti. A Kártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.
VIII.


Kártya megújítása:28. A Kártyák érvényességi ideje minden naptári év december 31-én lejár. Ezt követően a kártyát legkésőbb a lejárat évét követő év január 31. napjáig érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével a Tourinform-Kaposvár Irodában. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2005 (III. 4.) rendeletében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni. Amennyiben a Kártyabirtokos a lejárat évét követő év január 31. napjáig nem érvényesítteti, úgy a Kártya érvényessége megszűnik. 2005 évben történő vásárlás esetén a Kártya érvényességi ideje 2006 december 31-ig tart.


29. Érvénytelen kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.


30. A Kártyát a kiadást követően összesen három alkalommal lehet érvényesíteni, ezt követően a Kártyaszerződés megszűnik. A Kártyaszerződés megszűnése esetén a Kártyabirtokos új Kártyát igényelhet.


31. Az érvényesítés iránti kérelmet a Kártyabirtokos az igénylő lapon nyújthatja be 1 példányban a személyazonosság és a lakcím egyidejű igazolása mellett az Rendszergazdánál. 32. A Kártyabirtokos a kártya érvényesítésével egyidejűleg az Érvényesítési díjat köteles befizetni,


33. A Kártya megújítása egy a kártya hátoldalára felragasztott hologrammos bélyeggel történik.
IX.


Szerződésszegés:34. Az Általános szerződési feltételekben rögzített rendelkezések Kártyabirtokos általi megszűnése esetén a Rendszergazda jogosult a Kártyabirtokos szerződését megszűntetni. A Kártyabirtokos szerződésszegés esetén a Kártyarendszerből határozott időre kizárható, ez esetben a meghatározott időtartam elteltéig új Kártyát nem igényelhet.X.

Reklamáció
35. A Kártyabirtokos az alábbi intézkedések ellen panaszt nyújthat be:


-         Kártyaszerződés megszűntetése,


-         Kártya bevonása


-         Kártyaszerződés megszüntetése


-         Bármely a szerződéssel kapcsolatos visszásság ellen


36. A panaszt a Kártyabirtokos a Rendszergazdánál személyesen, írásban jelentheti be az erre a célra rendelkezésre bocsátott panaszbeadványon. A bejelentés csak hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatványon érvényes, a névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Rendszergazda írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

Kaposvár, 2005. szeptember 1.


Szita Károly


polgármester


Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata


 
  Vissza a lap tetejére Vissza a nyitóoldalra